ScrollToTop
rabaty dla mamy

Regulamin

Regulamin portalu internetowego MyMamy.pl

§1
Zakres przedmiotowy

Niniejszy Regulaminportalu internetowego MyMamy.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z portalu internetowego MyMamy.pl.

§ 2
Słowniczek

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

§3
Postanowienia ogólne

 1. W ramach Portalu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi poznanie i skontaktowanie się z innymi Użytkownikami  oraz dostęp do informacji i materiałów umieszczanych przez Użytkowników oraz Usługodawcę.
 2. Do przeglądania zasobów Portalu nie jest wymagana uprzednia rejestracja Użytkownika. Rejestracja daje jednak Użytkownikowi możliwość korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności Portalu internetowego MyMamy.pl.
 3. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne. W celu korzystania z Portalu Użytkownik może zostać obciążony dodatkowymi opłatami wynikającymi np. kosztów transmisji danych przy połączeniu z siecią Internet. Wysokość opłaty ustalana jest przez operatora telefonicznego i/lub internetowego Użytkownika i wynika z aktualnego cennika operatora.
 4. Usługodawca i Administrator oświadczają, iż dołożą należytej staranności, aby dostęp do Portalu zapewniony był w sposób ciągły i nieprzerwany oraz by Użytkownicy mogli w dowolnym czasie korzystać z Portalu. W wyjątkowych sytuacjach Usługodawca i Administrator zastrzegają możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Portalu.
 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Użytkownik zawiera umowę o korzystanie z Portalu poprzez rozpoczęcie korzystania z jego jakichkolwiek funkcjonalności. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Portalu następuje wraz z zakończeniem korzystania przez Użytkownika z jego jakichkolwiek funkcjonalności.
 7. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje treści Regulaminu nie powinien korzystać z Portalu.

§ 4
Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 2. W celu korzystania z Portalu w wersji mobilnej wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Internetu. W tej wersji Portal działa w wersji responsywnej, tj. oryginalna strona Portalu dopasowana zostaje do wielkości ekranu urządzenia końcowego.
 3. Do korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Użytkownikami pełny dostęp do zasobów Portalu.
 4. Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 5
Rejestracja Użytkownika, logowanie oraz likwidacja konta Użytkownika

 1. Użytkownik w celu skorzystania z pełnego zakresu funkcjonalności Portalu obowiązany jest dokonać uprzedniej rejestracji.
 2. Rejestracja ma charakter jednorazowy.
 3. Rejestracja oraz likwidacja konta zalogowanego Użytkownika jest bezpłatna.
 4. Użytkownik uprawniony jest do posiadania wyłącznie jednego konta w ramach Portalu.
 5. Rejestracji w Portalu dokonuje przy pomocy formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem internetowyml www.mymamy.pl poprzez prawidłowe wypełnienie formularza oraz po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień. Treść Regulaminu przesyłana jest Użytkownikowi na adres e-mail podany w trakcie rejestracji.
 6. Formularz rejestracyjny wypełnia się poprzez podanie przez Użytkownika adresu e-mail.
 7. Podanie danych Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do jego zarejestrowania. Użytkownicy, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu korzystania z funkcjonalności Portalu.
 8. W trakcie rejestracji Użytkownik ustala i podaje wskazane przez siebie hasło, które niezbędne będzie do późniejszego logowania się na Portalu.
 9. Zarejestrowanie Użytkownika na Portalu nastąpi niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz po kliknięciu przez Użytkownika na link aktywacyjny, który zostanie mu przesłany na wskazany adres e-mail do wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 10. W trakcie logowania na Portalu Użytkownik podaje login, który stanowi podany w trakcie rejestracji adres e-mail oraz hasło.
 11. Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i/lub adresu e-mail oraz za szkody z tego wynikłe.
 12. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik ma możliwość dobrowolnego uzupełnienia dodatkowych danych na jego koncie poprzez wskazanie m.in. imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (lokalizacji) na mapie google, wieku dzieci, imion dzieci, zdjęć (swoich, dzieci).
 13. Użytkownik posiada możliwość edycji i zmiany swoich danych za pośrednictwem konta Użytkownika.
 14. Użytkownik powinien aktualizować dane wprowadzone do formularza rejestracyjnego. Aktualizacji danych dokonuje się poprzez zmianę stosownych danych na koncie Użytkownika.
 15. Usługodawca i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za skutki braku aktualizacji danych przez Użytkownika.
 16. Użytkownik uprawniony jest do zlikwidowania swojego konta w każdym czasie.
 17. Likwidacji konta Użytkownik dokonuje poprzez wysłanie Administratorowi maila na adres magdalena@mymamy.pl z prośbą o usunięcie konta Użytkownika. Likwidacja konta dokonywania jest niezwłocznie. Po zlikwidowaniu konta Użytkownika, treści przez niego zamieszczone (m.in. posty na forum) zostaną zanonimizowane.
 18. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administrator uprawniony jest do wysłania Użytkownikowi wezwania do zaprzestania naruszania Regulaminu na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
 19. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w sytuacji, w której pomimo podjętych kroków zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedniego, Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 6
Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:

§ 7
Funkcjonalności dostępne w ramach Portalu

 1. W ramach Portalu internetowego MyMamy.pl każdy Użytkownik uprawniony jest do przeglądania treści dostępnych w ramach Portalu.
 2. Dodatkowo Użytkownik zalogowany uprawniony jest w szczególności do:

§ 8
Uprawnienia Administratora i Usługodawcy

 1. W sytuacjach wskazanych w ust. 3 pkt. 3 i pkt. 4 Użytkownik zostanie poinformowany o planowanych przez Administratora działaniach z co najmniej 7- dniowym wyprzedzeniem. Stosowna informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mymamy.pl.
 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt. 3 może zostać wprowadzone na czas określony lub nieokreślony, jednak nie dłuższy niż konieczny do zakończenia niezbędnych prac.
 3. Administrator uprawniony jest do umieszczania w Portalu odnośników do witryn zarządzanych przez podmioty trzecie.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że zgłoszenie, o którym mowa §6 ust. 9  jest zasadne, Administrator uprawniony jest do:
 1. Dobór środków podjętych w stosunku do Użytkownika wprowadzającego zastrzeżoną treść należy do Administratora.
 2. Administrator poinformuje Użytkownika wprowadzającego zastrzeżoną treść oraz Użytkownika zgłaszającego naruszenie o działaniach podjętych w związku z naruszeniem.
 3. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Administrator uprawniony jest do wysłania Użytkownikowi wezwania do zaprzestania naruszania Regulaminu na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji.
 4. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania, a nawet usunięcia konta Użytkownika w sytuacji, w której pomimo podjętych kroków zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedniego, Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. 

§ 9
Moderowanie treści przez Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia w każdej chwili bądź niepublikowania treści zamieszczanych przez Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wysuwać jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu w stosunku do Usługodawcy.
 2. Usługodawca i Administrator są uprawnieni do moderowania według własnego uznania i w każdym czasie treści zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Moderowanie treści przez Usługodawcę i Administratora następuje na podstawie otrzymanego od Użytkownika zgłoszenia naruszenia wymogów co do publikowanych treści, na podstawie stwierdzenia takiej okoliczności przez Usługodawcę i/lub Administratora bądź otrzymania wiarygodnej informacji od osoby trzeciej, że zamieszczone treści naruszają jej prawa.
 4. Z Portalu usuwane będą m.in. treści, które:

§ 10
Odpowiedzialność Usługodawcy i Administratora

§ 11
Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Portalu, a także wszystkich jego elementów, tj. w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych, należą do Usługodawcy.
 2. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie stanowi podstawy nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do Portalu i/lub treści zamieszczanych w Portalu.

§12
Odstąpienie od umowy przez Użytkownika

§ 13
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Użytkownik oświadcza, że korzystając z Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  w celu prawidłowego korzystania z Portalu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. W celu zrealizowania uprawnienia, o którym mowa w ustępie poprzednim, Użytkownik zwraca się z żądaniem do Administratora. Żądanie powinno zostać wysłane listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres magdalena@mymamy.pl.
 5. Dane dotyczące Użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i korespondencji wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

§ 14
Polityka prywatności

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Portalu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”), w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu. W przypadku korzystania z aplikacji w celu prawidłowego świadczenia usługi może zostać wysyłany identyfikator aplikacji.
 2. Poprzez rejestrację lub korzystanie z Portalu, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik. W przypadku korzystania z aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie identyfikatora aplikacji.
 3. Zawartość plików „cookies” oraz identyfikator aplikacji nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików „cookies” żadne dane osobowe nie są przetwarzane i/lub przechowywane.
 4. Pliki „cookies” oraz identyfikator aplikacji  nie wpływają na sposób działania urządzenia końcowego Użytkownika, nie niszczą systemu, nie powodują zmian konfiguracyjnych, a także nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie do odwołania zgody na wykorzystanie przez Administratora plików „cookies”. W tym celu Użytkownik winien dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której korzysta z Portalu. W takim przypadku Użytkownik pozbawiony będzie możliwości pełnego korzystania z Portalu.
 6. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

§ 15
Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Użytkownik w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Portalu uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: magdalena@mymamy.pl ..
 2. Usługodawca ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.
 3. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.), termin rozpoznania zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
 4. W sytuacji, w której do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego ulega dodatkowo przedłużeniu o  czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 5. Odpowiedź zostanie wysłana Użytkownikowi na adres e-mail, z jakiego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.
 6. Usługodawca nie jest podmiotem odpowiedzialnym w zakresie jakichkolwiek reklamacji i roszczeń Użytkowników dotyczących kwestii innych niż dotyczące funkcjonowania Portalu.

§ 16
Zmiany Regulaminu

§ 17
Postanowienia końcowe

Do pobrania:

 

logo

Portal MyMamy.pl pomaga poznać i skontaktować się z innymi rodzicami w okolicy oraz udostępniać im różne informacje i materiały